Propisi

Ustav Republike Srbije

Evropska konvenencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda sa Protokolima

Zakon o izvršenju i obezbeđenju – 2011.

Zakon o izvršenju i obezbeđenju – 2015.

Zakon o parničnom postupku

Zakon o hipoteci

Zakon o državnom premeru i katastru

Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar

Zakon o privrednim društvima

Zakon o prometu nepokretnosti

Pravilnik o TARIFI o nagradama i naknadama za rad izvršitelja

Zakon o sudskim taksama

Javnoizvršiteljska tarifa